O nas

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Jarosławiu popularnie nazywane „Jedynką” mieści się przy osiedlu Armii Krajowej. W latach 80 – tych funkcjonował tu żłobek dzielnicowy. Obecnie po licznych modernizacjach i adaptacjach od 1995 roku jest 5 – oddziałowym przedszkolem z grupami żłobkowymi. Lokalizacja przedszkola w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych, także dobra opinia w środowisku lokalnym, zapewnia duże zainteresowanie rodziców przyjęciem dzieci do przedszkola.

Przedszkole posiada pięć sal do zajęć i zabaw, bardzo dobrze wyposażonych w różnego rodzaju zabawki, kąciki tematyczne oraz pomoce dydaktyczne. Naszym wychowankom zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz personelu pomocniczego.

W działaniach wychowawczych uwzględniamy indywidualne potrzeby dzieci, prowadzimy zabawy i zajęcia pobudzające je do twórczego myślenia, inspirujące do wykorzystywania swoich możliwości i umiejętności. Wspomagamy dzieci w dążeniach do osiągania drobnych sukcesów, wzmacniamy ich wiarę we własne siły. Prezentujemy umiejętności i zdolności naszych wychowanków w konkursach plastycznych, recytatorskich i uroczystościach regionalnych zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i pochwały.

Zajęcia realizujemy w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg następujących proporcji tygodniowego zagospodarowania czasu:
– co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
– co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
– najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
– pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

W przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców. Dzięki zaangażowaniu i współpracy ze strony rodziców podejmowane są różne akcje m.in. kiermasze, zbiórki makulatury, zbiórki żywności dla potrzebujących, prezentacje teatralnych uroczystości przedszkolnych.

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30- 16.30
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8.00
 3. Nauczyciele w poszczególnych grupach pracują w godzinach:
  • Krasnale 7.00 – 15.30
  • Wiewiórki 7.30 – 16.00
  • Słoneczka 7.00 – 15.30
  • Smerfy 7.30 – 15.30
  • Biedronki 6.30 – 16.30
  • Grupy żłobkowe 6.30 – 16.30
 4. Przed godziną 7.00 dzieci przyprowadzamy do grupy „Biedronki”, po godzinie 16.00 dzieci odbieramy również w grupie „Biedronki”.
 5. Dzieci z grup żłobkowych przyprowadzamy bezpośrednio do swoich grup.
 6. Prosimy nie kupować dzieciom tzw. wyprawki /materiały do zajęć/. Na zakup tych artykułów proponujemy rodzicom składkę w wysokości 50 zł na każde półrocze /płatne w sekretariacie przedszkola do końca września/.
 7. Kwotę opłat za przedszkole prosimy sprawdzać, są w sekretariacie i dokonywać wpłaty na konto do 10 każdego miesiąca.
 8. Do przedszkola i żłobka przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe.

  Godziny pracy sekretariatu:

  Poń.   7.30 – 15.30
  Wt.    7.00 – 14.00
  Śr.     7.00 – 14.00
  Czw.  7.00 – 14.00
  Pt.      7.00 – 14.00

Przyjmowanie stron od 7.00-14.00

koncepcja pracy miejskiego przedszkola nr 1 w Jarosławiu

 Podstawa prawna

 Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1

 Źródła opracowania koncepcji

 Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o ;

 1. Arkusze samooceny nauczycieli

 2. Sprawozdania nauczycieli

 3.Ankiety oceniające pracę przedszkola

 W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 baza Przedszkola

 Placówka posiada 7 sal zabaw – 2 grupy żłobkowe , 5 grup przedszkolnych , 2 szatnie , hol ,

 salę do zajęć dodatkowych , ogród przedszkolny , zaplecze kuchenne , sanitarne i administracyjne.

 Wizja przedszkola

 Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, oraz ich oczekiwania edukacyjne.

 1. Podmiotowe i indywidualne traktowanie dziecka

 2. Stwarzanie każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości a jednocześnie rozbudzanie w dziecku ciekawości świata i ludzi , spostrzegawczości i wrażliwości

 3. Uczynienie rodziców odpowiedzialnymi i aktywnymi podmiotami naszych działań

 Misja przedszkola

 wzrastamy wśród przyjaciół dużych i małych”

 Dążenie do osiągnięcia pełnej harmonii w trójkącie DZIECKO-RODZICE –PRZEDSZKOLE

 Tworzenie wspólnoty opartej na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy.

 Budowanie więzi społeczności przedszkolnej.

 Cele główne

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich

 • Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości

 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami

 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola

 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola

 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 Cele szczegółowe

 1.Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

Kryteria sukcesu

 Respektowane są prawa dziecka do spontanicznych zabaw w grupie rówieśniczej

 W przedszkolu działa program wychowawczy a jego realizacja wiąże się

 z przestrzeganiem KODEKSU PRZEDSZKOLAKA

 Zwiększy się liczba zajęć prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym

 Budowana jest więź pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie edukacji i wychowania : dziećmi , rodzicami i pracownikami przedszkola.

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie

 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka

 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo

 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć

 • prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne

 •  Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych

 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych

 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy

 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, uroczystości przedszkolne

 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

 Dziecko jest:
-ciekawe świata,
-ufne w stosunku do nauczycieli,
-radosne,
-aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
-twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
-uczciwe i prawdomówne,
-odpowiedzialne i obowiązkowe,
-kulturalne i tolerancyjne,
-świadome zagrożeń.

Model Absolwenta Miejskiego Przedszkola Nr w Jarosławiu:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
– motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
– zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
– umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
– umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
– umiejętność współpracy w grupie
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami
– tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
– cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
– prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
– zasady kultury współżycia, postępowania,
– kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
– potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
– występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
– chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
– wykazywać inicjatywy w działaniu,
– wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju,
-swobody myśli, sumienia i wyznania,
-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
-spokoju i samotności, gdy tego chce,
-odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
-snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
-wspólnoty i solidarności w grupie,
-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
-nauki, informacji,
-badania i eksperymentowania,
-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
-oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
-zdrowego żywienia

 Planowane działanie w okresie najbliższych 5 lat

 1. zintensyfikowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 2. organizowanie konkursów i imprez w celu promowania osiągnięć przedszkola w mediach i prasie lokalnej .

 3. zwiększenie zasobów akcesoriów i zabawek dydaktycznych w kącikach zainteresowań

 4. organizowanie kreatywnego pobytu na powietrzu – modernizacja ogrodu przedszkolnego.

 5.  stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

 6. rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 7. kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 8. wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 9. stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 10. nauka przez aktywne działanie,
 11. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 12. okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 13. włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

Metody pracy

-metoda prof. E.Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
-Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
-opowieść ruchowa
-gimnastyka ekspresyjna
-gimnastyka rytmiczna
-pedagogika zabawy
-gimnastyka mózgu
-Metoda dobrego startu
-relaksacja
-bajkoterapia

Nauczyciele realizować będą w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy,” Praca z dzieckiem zdolnym”, Jestem bezpieczny”, „Z dziećmi o prawach dziecka”, „Zajęcia ruchowe w przedszkolu”, oraz opracowane przez siebie programy autorskie .

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
-nasze cele wychowania i nauczania
-działania zorientowane na dziecko,
-aktualne pory roku,
-święta i uroczystości
-tradycje przedszkola (kalendarz imprez przedszkolnych)

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu

Opracowanie przedszkolnego systemu motywacyjnego ma na celu stworzenie szczególnych warunków , wspomagających dzieci i nauczyciela w pokonywaniu trudności wychowawczych. Jest to swoista forma wpajania dzieciom nawyku kontrolowania swojego zachowania , rejestrowania sukcesów i informowania o nich rodziców.
Przestrzegamy SAVOIR-VIVRE PRZEDSZKOLAKA
Relacje z rówieśnikami i dorosłymi
· Umiem bawić się z kolegami:
– nie zabieram zabawek
– dzielę się miejscem zabawy i nie przeszkadzam innym
– szanuję wytwory pracy kolegów, np. układanek, budowli
· Używam form grzecznościowych wobec kolegów
· Pomagam kolegom w różnych sytuacjach np. przy układaniu zabawek, ubieraniu się.
· Mówię prawdę o zaistniałej sytuacji konfliktowej
· Umiem przeprosić, gdy wyrządzę koledze krzywdę
· Okazuję życzliwość, koleżeństwo wobec innych np. dzielę się swoją zabawką, książką, nie zabieram własności innych
· Słucham poleceń dorosłych i staram podporządkować się im
· Wykonuję na miarę swoich możliwości polecone zadania
· Mówię o swoich trudnościach w kontaktach z kolegami
· Reaguję na wezwania dorosłych
· Używam form grzecznościowych w stosunku do pracowników przedszkola i innych osób
Przestrzeganie praw i obowiązków
· Samodzielnie sprzątam miejsce zabawy
· Przestrzegam zasad ostrożności w czasie zabawy w sali i w ogrodzie
· Kulturalnie zachowuję się przy stole
· Przestrzegam zasad obowiązujących w łazience ( nie podglądam kolegów)
· Pamiętam o porozumiewaniu się umiarkowanym głosem
Naturalna potrzeba sprawdzania się w działaniu przy aprobacie ze strony nauczyciela , wyrażona pochwałą i zdobyciem punktu przynosi oczekiwane efekty. Dzieci , które dotychczas nie sprzątały po sobie zabawek czy nie ubierały się, chętniej podejmują te czynności. Wysiłek małego dziecka musi być odpowiednio nagradzany. Nie musi to być nagroda materialna. Wyrażenie podziwu, uznania daje dzieciom odczucie satysfakcji

i zadowolenia.

 Zasady współpracy organizowanej w przedszkolu

Współpraca ze studentami:
-odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji -wczesnoszkolnej i przedszkolnej
-opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
-tworzenie zespołów zadaniowych
-tworzenie rocznych programów
-ankiety
-arkusze diagnostyczne
-raporty
-diagnozy
-monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka

Cele:
-dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
-wszechstronny rozwój dziecka
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
-zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
-przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn -trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
-włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
-zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
-ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
-promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
-zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
-zebrania grupowe,
-zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
-konsultacje indywidualne,
-prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
-organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
-organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
-organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
-włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
-konkursy, wycieczki,
-angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami

-przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
-zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
-uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
-badanie losów absolwentów,

Cele:
-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
-satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
-kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
-urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
-poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
-Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
-Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
-Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
-Muzeum Ziemi Jarosławskiej ,
-Biblioteką Miejską i Dziecięcą
– Domem Kultury,

-Ogniskiem Baletowym
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
-Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
-Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia,
-Domem Pomocy Społecznej,
-Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
-SANEPIDem
-Domem Dziecka
-sponsorami

Program wychowawczy

Reguły zachowania obowiązujące w naszym przedszkolu

Przestrzegamy zasad SAVOIR-VIVRE PRZEDSZKOLAKA, oraz KODEKSU PRZEDSZKOLAKA

Program profilaktyki

Główne założenia

-Promujemy zdrowy styl życia

-Tworzymy warunki do właściwej współpracy nauczycieli-rodziców-wychowanków

-Tworzymy bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki.